آموزش تئوری موسیقی،سلفز،هارمونی،کنترپوان و دیکته موسیقی
 
آموزش تئوری موسیقی،سلفز،هارمونی،کنترپوان و دیکته موسیقی

آموزش مبانی موسیقی:

تئوری موسیقی ، سلفز ، سازشناسی و دیکته موسیقی


آموزش مبانی آهنگسازی:

هارمونی ، کنتر پوان ، فرم ، هارمونی پراتیک